Showing 1–12 of 50 results

2ch remote controller Zigbee

12.96
Remote control 2 channel 6 programs LR series ZigBee TUYA Wireless, hand-held, surface-mounted ZigBee remote control Despite having 2 buttons,

Aeotec Range Extender 7 for Z-Wave and Z-Wave Plus protocols (ZW189-C15)

49.97
Aeotec Range Extender 7 (ZW189-C15) is a highly efficient device designed to enhance the range and reliability of Z-Wave and Z-Wave Plus protocols. This range extender is an essential addition to any smart home setup, ensuring seamless communication between various Z-Wave devices.With its compact and sleek design, the Aeotec Range Extender 7 seamlessly blends into any environment. It acts as a bridge between your Z-Wave devices and the central hub, effectively extending the network coverage and eliminating dead spots within your home.Setting up the Aeotec Range Extender 7 is a breeze. Simply plug it into a standard power outlet, and it will automatically connect to your existing Z-Wave network. The device features a user-friendly interface, allowing you to monitor and manage your Z-Wave network effortlessly.One of the standout features of the Aeotec Range Extender 7 is its exceptional range. It can amplify the Z-Wave signal by up to 700 feet, ensuring that even devices located far away from the central hub can communicate flawlessly. This extended range eliminates the need for additional repeaters or multiple hubs, simplifying your smart home setup.Moreover, the Aeotec Range Extender 7 supports the latest Z-Wave Plus protocol, offering improved energy efficiency and faster communication speeds. This ensures that your smart home devices respond promptly to your commands, providing a seamless and reliable user experience.In terms of compatibility, the Aeotec Range Extender 7 works seamlessly with a wide range of Z-Wave devices from various manufacturers. Whether you have smart lights, thermostats, door locks, or sensors, this range extender will enhance their performance and connectivity.Overall, the Aeotec Range Extender 7 (ZW189-C15) is a must-have device for anyone looking to expand and optimize their Z-Wave network. Its easy setup, extended range, and compatibility make it an excellent choice for creating a robust and reliable smart home ecosystem.

Aeotec Range Extender Zi, with Zigbee 3.0 protocol (ZGA001)

37.78
Aeotec Range Extender Zi ir Zigbee 3.0 protokola (ZGA001) saderīgs paplašinātājs, kas ļauj palielināt Zigbee tīkla darbības jomu. Šis produkts ir izstrādāts, lai uzlabotu Zigbee tīkla signāla pārklājumu un nodrošinātu stabilu savienojumu starp Zigbee ierīcēm.Aeotec Range Extender Zi ir viegli uzstādāms un lietojams. Tas ir aprīkots ar Zigbee 3.0 protokolu, kas nodrošina augstu savienojuma stabilitāti un saderību ar dažādām Zigbee ierīcēm. Šis paplašinātājs ir ideāls risinājums, ja jums ir telpas vai attāluma ierobežojumi, kas ietekmē Zigbee tīkla darbību.Produkta galvenā funkcija ir paplašināt Zigbee tīkla darbības jomu, nodrošinot stabilu un uzticamu savienojumu starp Zigbee ierīcēm. Tas ir īpaši noderīgs, ja jums ir vairākas Zigbee ierīces, kas atrodas tālu no Zigbee tīkla galvenā mezgla vai cieš no signāla vājuma.Aeotec Range Extender Zi ir kompakts un stilīgs dizains, kas ļauj to diskreti iekļaut jebkurā telpā. Tas ir aprīkots ar LED indikatoriem, kas parāda tīkla statusu un signāla stiprumu, tādējādi ļaujot viegli kontrolēt un uzraudzīt tīkla darbību.Lai uzstādītu Aeotec Range Extender Zi, jums vienkārši jāpieslēdz to pie strāvas avota un jāsinhronizē ar jūsu Zigbee tīkla galveno mezglu vai koordinatoru. Pēc tam tas automātiski paplašinās tīkla darbības jomu, nodrošinot stabilu savienojumu starp Zigbee ierīcēm.Kopumā Aeotec Range Extender Zi ir uzticams un efektīvs risinājums, lai uzlabotu Zigbee tīkla darbību un nodrošinātu stabilu savienojumu starp Zigbee ierīcēm. Tas ir ideāls produkts, ja jums ir nepieciešams paplašināt Zigbee tīkla darbības jomu un novērst signāla vājumu vai savienojuma problēmas.

Aeotec SmartThings hub (Zigbee + Thread + Z-Wave)

149.31
Aeotec SmartThings hub ir viens no vadošajiem mājas automatizācijas produktiem, kas piedāvā plašas iespējas un savienojamību ar dažādām tehnoloģijām. Šis hub ir aprīkots ar Zigbee, Thread un Z-Wave protokoliem, kas ļauj to savienot ar dažādiem saderīgiem ierīcēm.Šis hub nodrošina vienkāršu un efektīvu veidu, kā kontrolēt un automatizēt mājas ierīces, piemēram, apgaismojumu, apkuri, drošības sistēmas un vairāk. Ar Zigbee, Thread un Z-Wave savienojumiem, tas spēj sazināties ar dažādām ierīcēm no dažādiem ražotājiem, nodrošinot plašu saderību.Viena no galvenajām priekšrocībām, izmantojot Aeotec SmartThings hub, ir tās vienkāršība un viegla uzstādīšana. Tas ir gatavs darbam jau no iepakojuma izņemšanas brīža, un tam ir intuitīva lietotāja saskarne, kas ļauj viegli konfigurēt un kontrolēt ierīces.Turklāt, šis hub piedāvā arī iespēju izveidot dažādas automatizācijas un scenārijus, kas atvieglo ikdienas dzīvi. Piemēram, varat iestatīt, lai apgaismojums ieslēgtos automātiski, kad ienākat mājās, vai arī lai apkure regulētos atbilstoši laika apstākļiem.Aeotec SmartThings hub ir arī atvērts sistēma, kas nozīmē, ka tas ir saderīgs ar daudziem trešo pušu ierīču un platformu integrācijas risinājumiem. Tas ļauj paplašināt tā funkcionalitāti un pielāgot to saviem individuālajiem vajadzībām.Kopumā, Aeotec SmartThings hub ir spēcīgs un uzticams mājas automatizācijas risinājums, kas nodrošina plašas iespējas un vieglu lietošanu. Ar tās Zigbee, Thread un Z-Wave savienojumiem, tas ir ideāls produkts, lai kontrolētu un automatizētu dažādas mājas ierīces, padarot jūsu dzīvi vēl ērtāku un efektīvāku.

AQARA Camera Hub G2H Pro

84.03
AQARA Camera Hub G2H Pro ir augstas kvalitātes kamera un centra ierīce vienā, kas piedāvā daudzpusīgu drošības risinājumu. Šī ierīce nodrošina augstas izšķirtspējas video uzņemšanu, kā arī ļauj kontrolēt un uzraudzīt mājas drošību no jebkuras vietas. Ar AQARA Camera Hub G2H Pro jūs varat justies droši un mierīgi, zinot, ka jūsu mājas drošība ir labās rokās.

AQARA Hub E1 EU

34.48
AQARA Hub E1 EU is a smart home hub that offers seamless connectivity and control over various smart devices in your home. With its compact and sleek design, it effortlessly blends into any living space.This hub serves as the central control unit for your smart home ecosystem, allowing you to manage and monitor all compatible devices from a single platform. Whether it's controlling your lights, adjusting the temperature, or managing security cameras, the AQARA Hub E1 EU simplifies the management of your smart home.Equipped with advanced wireless technology, this hub ensures reliable and stable communication between devices, eliminating any connectivity issues. It supports a wide range of smart devices, including sensors, switches, and even voice assistants, providing you with endless possibilities to customize and automate your home.Setting up the AQARA Hub E1 EU is a breeze, thanks to its user-friendly interface and intuitive app. Simply connect it to your home Wi-Fi network, follow the step-by-step instructions, and you'll be up and running in no time. The app allows you to personalize your smart home experience, create schedules, and receive real-time notifications for enhanced convenience and security.One of the standout features of the AQARA Hub E1 EU is its compatibility with various smart home ecosystems, such as Apple HomeKit and Google Assistant. This means you can seamlessly integrate it with your existing smart devices and control them using voice commands or through the respective apps.In terms of security, the AQARA Hub E1 EU takes your privacy seriously. It employs advanced encryption protocols to safeguard your data and ensure that only authorized users have access to your smart home system.Overall, the AQARA Hub E1 EU is a reliable and versatile smart home hub that brings convenience, automation, and security to your fingertips. With its easy setup, wide compatibility, and user-friendly interface, it's an excellent choice for anyone looking to transform their home into a smart haven.

AQARA Hub M1S Gen2 EU

70.41
AQARA Hub M1S Gen2 EU is a smart home hub that offers seamless connectivity and control over various devices in your home. With its advanced features and compatibility, it serves as the central hub for managing your smart home ecosystem.This hub is designed specifically for the European market, ensuring compatibility with EU standards and regulations. It acts as a bridge between your smart devices and the internet, allowing you to control and monitor them remotely through a dedicated mobile app.The AQARA Hub M1S Gen2 EU supports a wide range of smart devices, including sensors, switches, lights, and more. It enables you to create automation scenarios, schedule tasks, and receive real-time notifications, providing convenience and peace of mind.Setting up the AQARA Hub M1S Gen2 EU is straightforward, thanks to its user-friendly interface and intuitive app. Simply connect it to your home network, pair it with your smart devices, and you're ready to go. The hub supports both Wi-Fi and Zigbee protocols, ensuring reliable and stable connections.One of the standout features of this hub is its compatibility with voice assistants like Amazon Alexa and Google Assistant. You can control your smart devices using voice commands, making your smart home experience even more convenient and hands-free.In terms of security, the AQARA Hub M1S Gen2 EU takes privacy seriously. It employs advanced encryption protocols to safeguard your data and ensure secure communication between devices. You can have peace of mind knowing that your smart home is protected.Overall, the AQARA Hub M1S Gen2 EU is a reliable and versatile smart home hub that brings convenience, control, and security to your fingertips. With its extensive compatibility, easy setup, and advanced features, it is an excellent choice for anyone looking to create a smarter and more connected home environment.

AQARA Hub M2 EU

67.25
AQARA Hub M2 EU is a smart home hub that offers seamless connectivity and control over various smart devices in your home. With its advanced features and compatibility, it serves as the central hub for managing your smart home ecosystem.This hub is designed specifically for the European market, ensuring compatibility with European electrical standards and regulations. It provides a reliable and secure connection to your smart devices, allowing you to control them remotely through a smartphone app or voice commands.The AQARA Hub M2 EU supports a wide range of smart devices, including sensors, switches, lights, and more. It acts as a bridge between these devices and your smartphone, enabling you to monitor and control them from anywhere, at any time.One of the key features of the AQARA Hub M2 EU is its ability to integrate with popular smart home platforms such as Apple HomeKit, Google Assistant, and Amazon Alexa. This allows you to control your smart devices using voice commands or through the respective smart home platforms' apps.The hub also offers advanced automation capabilities, allowing you to create customized scenes and routines. For example, you can set up a "Good Morning" scene that automatically turns on the lights, adjusts the thermostat, and plays your favorite music when you wake up.In terms of security, the AQARA Hub M2 EU includes built-in security features such as encryption and authentication protocols, ensuring that your smart home network remains secure and protected from unauthorized access.Installation and setup of the AQARA Hub M2 EU are straightforward, thanks to its user-friendly app and intuitive interface. Simply connect the hub to your home network, add your smart devices, and start enjoying the convenience and control of a smart home.Overall, the AQARA Hub M2 EU is a reliable and feature-rich smart home hub that brings convenience, control, and security to your European smart home setup. With its compatibility, automation capabilities, and integration with popular smart home platforms, it offers a seamless and enjoyable smart home experience.

Black universal remote controller Zigbee

17.57
Remote control 3 channels 9 programs black LR series ZigBee TUYA Pilot allows you to call up scenes that have

BLU Gateway Bluetooth Wi-Fi Shelly

24.51
Shelly BLU Gateway ir Bluetooth un Wi-Fi iespējota ierīce, kas paredzēta dažādu viedās mājas produktu savienošanai un vadīšanai. Pateicoties tā

Conbee II universālā Zigbee USB vārteja

38.86
Conbee II universālā Zigbee USB vārteja ir viens no vadošajiem produktiem Zigbee tehnoloģijas jomā. Šī vārteja ir izstrādāta, lai nodrošinātu savienojamību starp dažādiem Zigbee ierīcēm un datoriem vai citiem saderīgiem ierīcēm, kas atbalsta USB pieslēgvielu.Šī vārteja ir ļoti vienkārša un viegli lietojama. Tā ir aprīkota ar USB 2.0 pieslēgvielu, kas nodrošina ātru un stabila savienojumu ar datoru vai citu ierīci. Conbee II vārteja ir arī saderīga ar dažādām operētājsistēmām, tostarp Windows, macOS un Linux, tādējādi nodrošinot plašu pielietojamību.Viena no galvenajām šīs vārtejas priekšrocībām ir tās universālais saderības līmenis. Tas nozīmē, ka tā ir piemērota dažādu Zigbee ierīču ražotāju produktiem. Tas ļauj lietotājiem izvēlēties un kombinēt dažādas ierīces no dažādiem ražotājiem, neierobežojoties ar vienas konkrētas markas ierobežojumiem.Conbee II vārteja nodrošina arī plašas iespējas ierīču pārvaldībai un kontrolei. Ar speciālu programmatūru, kas tiek piedāvāta kopā ar vārteju, lietotāji var viegli konfigurēt un kontrolēt savas Zigbee ierīces. Tas ietver iespēju izveidot un pārvaldīt dažādus tīklus, grupas un scenārijus, kas ļauj automatizēt un pielāgot ierīču darbību atbilstoši individuālajām vajadzībām.Turklāt, Conbee II vārteja ir arī atjaunināma, kas nozīmē, ka tā var saņemt jaunākās programmatūras atjauninājumus, lai nodrošinātu optimālu darbību un atbalstītu jaunākās Zigbee tehnoloģijas funkcijas.Kopumā, Conbee II universālā Zigbee USB vārteja ir uzticams un vienkārši lietojams risinājums, kas nodrošina savienojamību un kontroli pār dažādām Zigbee ierīcēm. Tā piedāvā plašas iespējas ierīču pārvaldībai un pielāgošanai, padarot to par ideālu izvēli gan mājas automatizācijas entuziastiem, gan profesionāliem lietotājiem.

Conbee III universal Zigbee USB gateway

49.73
The Conbee III is a universal Zigbee USB gateway (or coordinator) that allows PC or Raspberry Pi based home automation